Tagozatok (előzetes)

Agrár- és környezetvédelmi jogi tagozat

helyszín: Főépület C206

  Pályamunka címe
9:00 A termőföldeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának legújabb lehetőségei és gyakorlati sajátosságai 
9:30 A termőföld védelmének jogi eszközei 
10:00 Kávészünet
10:15 Perelhetnek-e a halak? Avagy az EUB és az EJEB jogfejlesztési gyakorlatának elemzése különös tekintettel az eljárási jellegű környezeti jogok helyzetére
10:45 A húspótlás "divatos" kérdéseinek élelmiszerjogi megközelítése 
11:15 Fenntarthatóság, élelmezésbiztonság és a fogyasztók tájékoztatásának szabályozása 
11:45 Az egyes európai államokban fennálló hulladékgazdálkodás rendjét védő felelősségi rezsimek összehasonlító vizsgálata
12:15 Ebédszünet
13:00 A környezeti károk elleni fellépés büntetőjogi eszközei – a szabályozás kérdései és problémái 
13:30 A természetkárosítás bűncselekmény gyanúja miatt indult büntetőeljárások során felmerülő jogalkalmazói problémák 

Alkotmányjog tagozat 1.

helyszín: Főépület A201

  Pályamunka címe
9:00 A COVID-19 járvánnyal összefüggő különleges jogrendi helyzetek alkotmányos problémái Közép-Európában 
9:30 Az elveszett adatok nyomában – Információszabadság a koronavírus árnyékában
10:00 Karanténba lehet-e zárni a gyermekjogokat?
10:30 Kávészünet
10:45 Egy mindenkiért, mindenki egyért! – A Covid-19 oltások alkotmányjogi dimenziói
11:15 A veszélyhelyzeti jogalkotás problematikája – A Covid-19 világjárvány vonatkozásában
11:45 A telemedicina alkalmazásának kérdései
12:15 A különleges jogrendi alapjog-korlátozás kérdései
12:45 Ebédszünet

Alkotmányjog tagozat 2.

helyszín: Főépület A202

  Pályamunka címe
9:00 A többségi elv egyszerű, minősített és sarkalatos kérdései
9:30 Érvényesülhet-e a népszuverenitás Bosznia-Hercegovinában? Mérlegen a választójog gyakorlásának kérdései
10:00 Salátatörvények: múlt, jelen – jövő?
10:30 Kávészünet
10:45 A mérleg két oldalán – Az államfő, mint a Kormány ellensúlya
11:15 Az építő jövőkép pusztító realizmusa, Szkepszis a fejlődéssel szemben: mesterséges intelligencia
11:45 Nemzeti tulajdon vagy örökség? Avagy a közgyűjteményben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadására irányuló eljárás egyes alkotmányossági kérdései
12:15 Állam és metaverzum. Liberland létjogosultságának alkotmányjogi kérdései
12:45 Ebédszünet
13:30 A közpénz felhasználás szabályozásának és ellenőrzésének alkotmányjogi vonatkozásai
14:00 Nemzeti és alkotmányos identitás az Európai Unió elsődleges jogában, valamint a német és a magyar alkotmánybírósági gyakorlatban
14:30 A jogállamiság, mint a dichotóm önkény játékszere az Európai Unióban
15:00 Dualista alkotmánymodell a magyar alkotmányjogi valóságban

Alkotmányjog tagozat 3.

helyszín: Főépület A203

  Pályamunka címe
9:00 Az alkotmányjogi panasz eljárás szűrési mechanizmusának egyes anomáliái
9:30 A tömeges indítványok kezelése az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Alkotmánybíróság gyakorlatában. A pilot eljárás szerepe és korlátai az alapjogvédelmi mechanizmusban
10:00 A korlátozott precedensrendszer gyakorlati tapasztalatai és következményei – avagy a bírói függetlenség új kihívásai az alkotmányosság jegyében
10:30 Kávészünet
10:45 A korlátozott precedensrendszer érvényesülésének kihívásai az angolszász gyakorlat tükrében
11:15 Függőség vagy függetlenség? – A bírói kinevezések alkotmányos követelményei és gyakorlata
11:45 A sokszínű alkotmánybíráskodás
12:15 A többszintű ombudsmani jogvédelem és annak igazolhatósága a felsőoktatás világában
12:45 Ebédszünet

Alkotmányjog tagozat 4.

helyszín: Főépület A204

  Pályamunka címe
9:00 Az alapjogok horizontális hatálya – egy elemzés a hazai alkotmánybírósági gyakorlat alapján
9:30 A véleménynyilvánítás szabadsága és korlátai a közösségi médiában
10:00 A szülői felügyeleti jog megjelenése a jogalkotásban, a jogalkalmazásban és a gyermekek jogaival való kapcsolata
10:30 Kávészünet
10:45 Az apa alkotmányos jogai de lege ferenda: a terhesség-megszakítás és a kétséges apai jogállás betöltésének kérdése
11:15 Mitől lesz egy jelkép önkényuralmi?
11:45 A nők önrendelkezési jogának megítélése hazánkban és az Amerikai Egyesült Államokban
12:15 Az elektronikus választás lehetőségei és kihívásai, különös tekintettel az e-szavazásra
12:45 Ebédszünet
13:30 A kötelező szavazás elméleti megközelítése – vízió egy új demokráciáról?
14:00 Az önrendelkezési jog és az életvégi döntések jogdogmatikájának nemzetközi összehasonlítása
14:30 A közösségi méltóság koncepciója és alkotmányjogi védelme – elméleti gyökerek és alkotmánybírósági gyakorlat
15:00 A közérdek vizsgálata és jelentéstartalmai az alkotmánybírósági gyakorlatban

Büntető-eljárásjogi tagozat

helyszín: Főépület B201

  Pályamunka címe
9:15 Amici curiae – a büntetőeljárás résztvevőinek védelme és eszközei
9:45 Egység a törvényi egységben – A bűncselekményegység szabályozásának egyes eljárásjogi kérdései
10:15 Kávészünet
10:30 A mobileszközön tárolt kriptográfiai adatok felhasználhatósága a büntetőeljárásban az EnchroChat-ügy fényében
11:00 Az előkészítő ülés múltja, jelene és jövője a magyar büntetőeljárásban
11:30 Ebédszünet
12:30 A pótmagánvádas eljárás szabályainak változása
13:00 A tanúvédelem szabályozása – Határainkon innen és túl
13:30 A beismerés jelentősége, különös tekintettel a terhelti együttműködés intézményrendszerére

Büntető-eljárásjogi és kriminalisztikai tagozat

helyszín: Főépület B202

  Pályamunka címe
9:15 Reintegráció a büntetés-végrehajtási intézetben
9:45 Ki nevel a végén? A büntető igazságszolgáltatás szerepe a bűnelkövető gyermek nevelésében
10:15 Kávészünet
10:30 A kínzás és embertelen bánásmód tilalma az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában – Különös tekintettel a magyar vonatkozású ügyekre
11:00 A valós idejű bűnügyi előrejelzés. Az adatbányászat használata a bűncselekmények előrejelzéséhez és megelőzéséhez
11:30 Ebédszünet
12:30 Mesterséges intelligencia a kriminalisztikában – alkalmazások és tapasztalatok
13:00 Mesterséges intelligencia és szerepe a digitális kriminalisztikában
13:30 A letartóztatás intézményének vizsgálata az alapjogok érvényesülésének tükrében
14:00 A kriminalisztikai szövegnyelvészet legújabb eredményei

Büntetőjogi tagozat 1.

helyszín: Főépület B203

  Pályamunka címe
9:15 A bűnszervezet bírói gyakorlata az új törvényi definíció tükrében
9:45 Mentesség vagy „megúszás” – A mentelmi jog szabályozásának büntetőjogi problematikái hazai jogunkban
10:15 Kávészünet
10:30 Az életfogytig tartó szabadságvesztés alapjogi szempontból, különös tekintettel a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre
11:00 A felróható előmagatartások szerepe a büntetőjogban
11:30 Ebédszünet
12:30 A fiatalkorúak büntetőjogi belátási képességének elméleti és gyakorlati kérdései
13:00 Alkalmatlan kísérlet a német és a magyar büntetőjog tükrében
13:30 A bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék kinyilvánításának büntetőjogi értékelése

Büntetőjogi tagozat 2.

helyszín: Főépület B206

  Pályamunka címe
9:00 Genetikai lottó-csalás – a humán csíravonalas génszerkesztés szabályozása a hazai büntetőjogban
9:30 Arany, ami nem fénylik – Az illegális hulladékkereskedelem és -lerakás bűncselekményeinek vizsgálata az Európai Unió jogában, különös tekintettel az elektronikus hulladékra
10:00 A kiberbűnözés szabályozása a hazai és a nemzetközi jogban
10:30 Kávészünet
10:45 A cyberbullying nemzetközi vonatkozásai és a hazai joggyakorlat
11:15 Az ”OnlyFans” kihívásai a büntetőjogi szabályozórendszerben
11:45 Büntetőjog-dogmatikai adalékok az új típusú szexuális bűncselekmények megítéléséhez
12:15 A szexuális bűncselekmények jogértelmezési kérdései
12:45 Ebédszünet
13:30 A nemi élet szabadságának érvényesülését érintő legújabb kérdések – avagy a stealthing és a reproduktív kényszerítés dogmatikai elemzése
14:00 Kratom és kábítószerek a társadalom és jog tükrében
14:30 Az öngyilkosságban közreműködés bűntette a modern világ tükrében
15:00 A „bosszúpornográfia” megítélése a büntető anyagi jogban

Büntetőjogi és kriminológiai tagozat

helyszín: Főépület B205

  Pályamunka címe
9:00 A pénzmosás elleni küzdelem, különös tekintettel a kriptovaluták jelentette kihívásokra
9:30 A pénzmosás elleni hazai fellépés kérdőjelei és kihívásai
10:00 Adjak vagy ne adjak? – A hálapénz büntetőjogi megítélése
10:30 Kávészünet
10:45 A hálapénz mint jogtalan előny
11:15 A hálapénzzel kapcsolatos magatartások jogellenességi szempontú vizsgálata
11:45 A versenyszférában működő vállalati veszteségmegelőzés és compliance viszonyának büntetőjogi alapkérdései
12:15 Igazság mint követelmény, igazságosság mint eredmény – A hamis vád és a hamis tanúzás pönalizálása az igazságszolgáltatás védelme érdekében
12:45 Ebédszünet
13:30 Az erősebb mindent visz? – Iskolai kortárserőszak Magyarországon
14:00 Paradigmaváltás a kriminálpolitikában? A Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája (2003) és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (2013) komparatív elemzése.
14:30 A szerencsejáték-függőség interdiszciplináris vizsgálata különös tekintettel a büntetőjogi aspektusokra
15:00 Az állatkínzás és a személy elleni erőszakos bűncselekmények elkövetésének kriminológiai összefüggései
15:30 A kiskorú veszélyeztetése elleni állami fellépés hatékonyságát csökkentő tényezők egy aktakutatás alapján

Egyetemes és összehasonlító jogtörténeti tagozat

helyszín: Főépület B-2

  Pályamunka címe
9:00 A klasszikus büntetőjog 68 éve – Az 1810. évi francia Code Pénal és a Csemegi-kódex szankciórendszere a kodifikációs hatások és a klasszikus irányzat fejlődésének tükrében
9:30 Az osztrák és a magyar nőoktatás jogi szabályozásának története a XVIII. századtól a XX. század elejéig
10:00 Kávészünet
10:15 Regina Mundi és Marienkron. A ciszterci monostorok jogállása Ausztriában és Magyarországon az Osztrák-Magyar Monarchia széthullását követően
10:45 A közvetlen demokrácia és a népszavazás jogtörténeti jelentősége és megvalósulása Svájcban a 19. és 20. században
11:15 Mérföldkövek az állatvédelmi jog történetében
11:45 A roma rabszolgaság intézménye a két román államban jogtörténeti szempontból
12:15 Ebédszünet
13:00 A bevándorlás jogi szabályozásának története és a származási alapú diszkrimináció az Amerikai Egyesült Államokban
13:30 Megkeresztelt gazdaság: az angol céhszabályzatok és a céhes élet szakrális vetülete
14:00 A Mediciek és Andrea Doria: Pénzemberek a reneszánsz itáliai városállamok kormányzatában
14:30 A nők jogállása a Leges Anglo-Saxonum rendelkezései alapján

Európai jogi tagozat 1.

helyszín: DFK Kari épület S-1

  Pályamunka címe
9:15 Az uniós hatásköri klauzulák értelmezése: kiterjesztő értelmezés vagy lopakodó hatáskörelvonás?
9:45 Nemzeti parlamentek az Európai Unióban: Együttes fellépés a szubszidiaritás elvének érvényesítésére
10:15 Kávészünet
10:30 Az Európai Parlament ambicionális és valós szerepének összehasonlítása a 7. cikkes eljárás és a kondicionalitási rendelet szerinti eljárás kapcsán
11:00 Útkeresés az alkotmánybíróságok és az EUB viszonyában
11:30 Ebédszünet
12:30 Az uniós közös kül- és biztonságpolitika és az Európai Bíróság hatásköre: konfliktus vagy egyensúly?
13:00 Az uniós jog megsértéséért fennálló tagállami kártérítési felelősség: Pürrhoszi győzelem? A Francovich-doktrína érvényesítése és alkalmazása a magyar jogban
13:30 „Hány egység Európát adhatok?” – avagy az európai egység és integráció kihívásai az ukrán-kérdés tükrében

Európai jogi tagozat 2.

helyszín: DFK Kari épület S-2

  Pályamunka címe
9:15 A tagállami állampolgárság és az uniós polgárság megszerzése és elvesztése három jogrendszer metszéspontjában
9:45 Erőfölénnyel való visszaélés az Európai Unió telekommunikációs és digitális piacain
10:15 Kávészünet
10:30 Az Európai Unió hatékonyságának vizsgálata a gyermekjogok előmozdítása terén- különös tekintettel az ukrajnai krízisre
11:00 Családtámogatási rendszerek az Európai Unió tagállamaiban
11:30 Ebédszünet
12:30 Az uniós jog és a nemzetközi jog konfliktusa a tagállamok közötti BIT-ek területén – A Sodexo ügy tanulságai
13:00 Álom vagy valóság? A fenntartható közlekedés az Európai Unióban
13:30 Az állatvédelemről szóló rendelkezések és az egyes országok kulturális szokásai közötti ellentmondások

Fogyasztóvédelmi jogi és versenyjogi tagozat

helyszín: Főépület B101

  Pályamunka címe
9:00 Az online kereskedelemmel kapcsolatos fogyasztóvédelmi kihívások, különös figyelemmel a koronavírus járványra
9:30 Környezetvédelmi szempontok értelmezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikkében
10:00 Közvetítés vagy vetítés? Az ingatlanközvetítők által alkalmazott általános szerződési feltételek tipikus tisztességtelen kikötései
10:30 A személyes adat mint fizetőeszköz koncepciója és jogi megítélése
11:00 Kávészünet
11:15 Jogalkotás vagy jogalkalmazás? A digitális piacokon felmerülő egyes versenyjogi kihívások kezelésének helyes módja
11:45 Kapuőrök árnyékában – A Digital Markets Act szürkezónája a nongatekeeperek szemszögéből
12:15 Fény az alagút végén? A látássérült személyek egyenlő esélyű hozzáférése a pénzügyi szolgáltatásokhoz
12:45 Meddig terjed az érdekvédelem és mikor kezdődik a kartell? Az érdekvédelemi szervezetek árszabályozásáról
13:15 Ebédszünet

Infokommunikációs jogi tagozat

helyszín: Főépület A205

  Pályamunka címe
9:00 Az online tartalommegosztó szolgáltató felelőssége a CDSM irányelvben
9:30 A 230. szakasz és az amerikai tartalomszabályozás múltja, jelene és jövője
10:00 Platformszabályozás az online szólásszabadság védelmében
10:30 Kávészünet
10:45 A blokklánc technológia és a jog – különös tekintettel az adatvédelemre és az okos szerződésekre
11:15 Minden hang számít! – Az emberi hang mesterséges intelligenciával történő analizálásnak kérdései
11:45 Személyes adatok továbbításának egyes jogi aspektusai – különös tekintettel az Amerikai Egyesült Államokra
12:15 Az elektronikus közigazgatás aspektusainak vizsgálata a Nemzeti Adó- és Vámhivatal papírmentes hivatallá válásán keresztül
12:45 Ebédszünet
13:30 A kiskorúak személyiségi jogainak érvényesítése a médiában
14:00 A nemzetbiztonsági szervek és a titkos megfigyelés. A Pegasus-ügy tanulságai
14:30 Kivételes véleményformálók. A kivételes közszereplők szerepének erősödése a közösségi média által és hatásuk a véleménynyilvánítás szabadságára
15:00 Javaslatok az autonóm járművekre vonatkozó hazai közigazgatási jogi követelmények felülvizsgálatára

Jog- és állambölcseleti tagozat

helyszín: Főépület B-3

  Pályamunka címe
9:00 A jogi és jogászi kultúrára ható jogelméleti irányzatok – Kivonat a legfontosabb tudományos munkákból, különös tekintettel az Egyesült Államokra
9:30 Van-e a teológiának jogosultsága a politikában?
10:00 Aktuális kérdések az alkotmányosság és a demokrácia kapcsolatáról
10:30 Az amerikai alapító atyák természetjogi felfogása
11:00 Kávészünet
11:15 Kortárs társadalmiszerződés-elméletek
11:45 Az emberi méltóság mint a transzhumanizmus neuralgikus pontja
12:15 A mesterséges intelligencia szabályozásának etikai-jogi kérdései
12:45 Digitális jogászok, avagy az online oktatás hatása a szegedi jogászképzésre
13:15 Ebédszünet
14:00 Szépek és bűnösök – A kognitív torzítások, különös tekintettel a holdudvar-probléma jelentőségére az igazságszolgáltatással összefüggésben
14:30 Szabad lesz, bíró úr? Avagy a laikus bíráskodás jogelméleti/jogszociológiai kérdései
15:00 A Critical legal studies hatása az európai jogelméletre
15:30 Az Iszlám Állam megjelenésének, gyors térhódításának okai, és a propaganda fontossága a terrorállamban
16:00 A pro life és pro choice nézetrendszer, az abortuszvita morális és jogi dilemmái

Közigazgatási jogi tagozat 1.

helyszín: Főépület C201

  Pályamunka címe
9:00 Az irányítás és felügyelet fogalma a közigazgatási szervek kapcsolatában
9:30 Feladat- és hatásköri változások a területi államigazgatásban, különös tekintettel a fővárosi és megyei kormányhivatalokra
10:00 Együtt-működik? A kormányhivatal és a helyi önkormányzat szakmai kapcsolatrendszere: középpontban a törvényességi felügyelet
10:30 Területfejlesztési csodafegyver és a vármegye pénzügyi központja? – A Special Economic Zone megjelenési formái és kérdései a magyar jogban
11:00 Kávészünet
11:15 Hogyan tovább, vármegyei önkormányzatok? – A (vár)megyei önkormányzatok múltja, jelene és jövője
11:45 A digitális kormányzás fogalmáról
12:15 Mi történik a fejünk felett? – A magyar drónszabályozás lehetőségei
12:45 Egy lehetséges karrierút kezdete – a pályára illesztés HR és jogi eszközei a közigazgatásban
13:15 Ebédszünet
14:00 Két dudás egy csárdában? – A magyar közigazgatási szankciórendszer jellegzetességei és problémái
14:30 A közigazgatási ügyben eljáró bíróságok összetétele

Közigazgatási jogi tagozat 2.

helyszín: Főépület C202

  Pályamunka címe
9:00 Az automatikus döntéshozatali eljárásban, hivatalból kiállított vezetői engedély
9:30 A szlovák-magyar kettős állampolgárság esélyei, különös tekintettel a szlovák állampolgárság elvesztésének egyes következményeire
10:00 A hazai anyakönyvezés: jog vagy kötelezettség? A születési adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei
10:30 Aktualitások az elektronikus anyakönyvi rendszerben és fejlesztési javaslatok
11:00 Kávészünet
11:15 Az ʻegy kártya’ koncepció, avagy az elektronikus személyi igazolvány továbbfejlesztésének lehetőségei
11:45 Digitalizáció az egészségügyben, azaz a gyógyítás hangos forradalma
12:15 A digitális egészségügyi igazgatás aktuális kérdései határon innen és túl
12:45 Az egyetemes postai szolgáltatások fenntartásának és finanszírozásának módozatai és azok dilemmái Magyarországon
13:15 Ebédszünet
14:00 Új játékszabályok avagy a közigazgatási feladatok változása a vasúti igazgatásban
14:30 A felsőoktatási modellváltás főbb kérdései, a hallgatói önkormányzatok tükrében

Magyar állam- és jogtörténeti tagozat 1.

helyszín: Főépület A-2

  Pályamunka címe
9:00 A legősibb mesterség – a kéjelgésügy jogi szabályozása a dualizmus időszakában, különös tekintettel egyes Dunántúli városokra
9:30 Az elveszett pragmatika – A magyar szolgálati pragmatika megalkotására irányuló polgári kori törekvések a korabeli kodifikációk tükrében
10:00 Kávészünet
10:15 Nemzetiségi egyenjogúság az 1868. évi XLIV. tc. előtt és után
10:45 A női hallgatók megjelenése a hazai jogász képzésben a Kecskeméti Református Jogakadémia példáján
11:15 A Hofburg magyar uszályai
11:45 Ferenc Ferdinánd és a Trializmus
12:15 Ebédszünet
13:00 Az eskü szerepének változása a magyar közjogban
13:30 Állatok a vádlottak padján (állatperek Európa történetében)
14:00 Három dél-magyarországi szabad királyi város önkormányzati szervezetének változásai a politikai átalakulások nyomán (1861-1868)
14:30 Szeged lesz és szebb lesz, mint volt. A szegedi kisajátítás jogintézményei (1879-1884)

Magyar állam- és jogtörténeti tagozat 2.

helyszín: Főépület A-3

  Pályamunka címe
9:00 Az örökös és a hagyatéki hitelezők római jogi alapokon nyugvó viszonyának XIX-XX. századi fejlődéstörténete, különös tekintettel a magyar szabályozásra
9:30 A különleges jogrend hatása a magyar magánjog fejlődésére, különös tekintettel az adásvételi szerződésre vonatkozó szabályokra az első világháború idején
10:00 Kávészünet
10:15 Az árdrágító visszaélésekről szóló 1916: IX. tc. dogmatikai elemzése a Budapesti Királyi Törvényszék gyakorlata alapján (1916-1918)
10:45 Az árdrágítással elkövetett visszaélésekre vonatkozó törvények és az elkövetés sajátosságai Magyarországon (1920-1944)
11:15 ,,Nagy bűnünk volt, mert zsidók voltunk" – A zsidók személyes szabadsága 1938–1944 között, különös tekintettel Nógrád vármegyére
11:45 „(…) nem lenne illő, hogy a demokráciában ilyen szellemű emberek helyt kapjanak.” – A magyar népbíróságok ítélkezési gyakorlata egyes közigazgatási tisztviselők pereiben 1945-50
12:15 Ebédszünet
13:00 Magyarországi punk perek nyilvánossága a szocialista korszak médiaszűrőjén keresztül
13:30 A szovjet házassági jog hatása a magyar jogra az 1950-es évek elején, különös tekintettel a bontójogra

Munkajogi tagozat 1.

helyszín: Főépület C204

  Pályamunka címe
9:00 A munkaidő nyilvántartásának szabályozási és gyakorlati kérdései
9:30 A munkaidőkeret alkalmazása az atipikus munkaviszonyokban
10:00 Kávészünet
10:15 Egyensúly? Munka és magánélet
10:45 „Ha nem szóltál volna, bölcs maradtál volna...” avagy a munkaidőn kívüli munkavállalói véleménynyilvánítás aspektusai
11:15 „Spicli” vagy közérdekű bejelentő? A whistleblowing munkajogi dimenziói
11:45 Kollektív szerződés vagy versenykorlátozó megállapodás? – A szervezkedési szabadság versenyjogi korlátai
12:15 Ebédszünet
13:00 Az elállás jogi jellege – különös tekintettel a munkaszerződéstől való elállásra
13:30 „Mosom kezeim”, avagy a munkáltatói kárfelelősség rendszerében alkalmazott kármegosztás – különös tekintettel a munkavállaló egészségsérelmére
14:00 A munkáltatói felelősségbiztosítás intézménye a munkáltatói kárfelelősség rendszerében

Munkajogi tagozat 2.

helyszín: Főépület C205

  Pályamunka címe
9:00 (Hogyan) kell szabályozni a távmunkát?
9:30 Munkaügyi intézkedések a veszélyhelyzet árnyékában, a koronavírus első éve
10:00 Kávészünet
10:15 A home office és a távmunkavégzés szabályozásának változása a járványhelyzetet követően
10:45 Ügyelet és készenlét az egészségügyi munkaidő szervezésében. Az egészségügyi szolgálati törvényig vezető út, és a jelenleg hatályos szabályozás
11:15 A modern munkavégzési formák kollektív munkajogi alapkérdései
11:45 Változások a munkavégzés formáiban – a robotizáció és gépesítés hatásai
12:15 Ebédszünet
13:00 Dogmatikai problémák az e-sportolók jogaival kapcsolatosan – különös tekintettel a leplezett szerződések megítélésére
13:30 Az ESOP (Employee Stock Option Plan) helye a mai magyar munkajog rendszerében

Nemzetközi jogi tagozat 1.

helyszín: DFK Kari épület S-3

  Pályamunka címe
9:15 Vakfolt az Alapokmányon – az erőszakkal való fenyegetés természete a jus contra bellum rendszerében
9:45 A népek önrendelkezési jogának érvényesülése az orosz-ukrán háború árnyékában
10:15 Kávészünet
10:30 A kibertámadások és a jus ad bellum kapcsolata az állami gyakorlat tükrében
11:00 Az államok betudhatóságának vizsgálata a kibertérben folytatott cselekményeinek tükrében
11:30 Ebédszünet
12:30 Emberi jogok a fegyveres konfliktusok tükrében
13:00 Senkit sem hagyhatunk hátra? A nem hadviselők kimenekítésére indított műveletek a nemzetközi jogban

Nemzetközi jogi tagozat 2.

helyszín: DFK Kari épület S-4

  Pályamunka címe
9:15 Ki a nő az Isztambuli egyezmény alapján?
9:45 Az Egészségügyi Világszervezet és egy világjárvánnyal foglalkozó nemzetközi szerződés esélyei
10:15 Kávészünet
10:30 Elöljárói felelősség az ad hoc törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság joggyakorlatában
11:00 Szoros verseny a Tajvani-szorosért: avagy a név kit kötelezhet?
11:30 Ebédszünet
12:30 A környezetpusztításért való egyéni és vállalati felelősség nemzetközi jogi aspektusainak koncepcionális lehetőségei
13:00 Károsulti közrehatás és kármegosztás az államfelelősség rendszerében
13:30 A nemzet árnyékában – a határon túli kisebbségek jogai, különösen Ukrajna tekintetében

Pénzügyi jogi tagozat

helyszín: Főépület C203

  Pályamunka címe
9:00 Stop! Shop? A hatósági árszabályozás pénzügyi jogi vizsgálata
9:30 Az üzletlezárás intézkedés alkalmazásának dilemmái
10:00 Kávészünet
10:15 A KKV- kat. érintő adózási kedvezmények jogi szabályozása és jogalkalmazási gyakorlata
10:45 Történelmi pillanat a nemzetközi adózásban – kénytelenek lesznek jó útra térni a multinacionális digitális vállalatok?
11:15 A magyar-amerikai adójogi kapcsolatok. Adóegyezmény nélkül maradunk?
11:45 A digitalizáció adózásra gyakorolt hatása a gazdaság fehérítése érdekében
12:15 Ebédszünet
13:00 „Minek nevezzelek?” – A kriptovaluták sajátos jogi helyzete és szabályozási kihívásai, különös tekintettel a magyar adójogra
13:30 A stabil kriptopénzek kibocsátóira vonatkozó prudenciális követelmények elemzése a kriptoeszközök piacairól szóló uniós rendelettervezetben
14:00 Decentralizált pénzügyek: A kriptovalutákra épülő hitelintézetek elmélete

Polgári eljárásjogi tagozat

helyszín: Főépület B102

  Pályamunka címe
9:15 Érvényesíteni kívánt joghoz kötöttség vagy érvényesített joghoz kötöttség? Dilemmák a polgári perben
9:45 A polgári jogi igény érvényesítésének új útja: a gyorsított per
10:15 Kávészünet
10:30 Persona non grata? A magánszakértőt övező perjogi dilemmák
11:00 A jogellenesen megszerzett bizonyítékok befogadhatósága nemzetközi beruházásvédelmi választottbírósági eljárásokban
11:30 Ebédszünet
12:30 Az eljárások elhúzódása miatti vagyoni elégtétel – egy új nemperes eljárás kihívásai
13:00 Az anyagi pervezetés felülbírálata a másodfokú eljárásban
13:30 A nemzetközi kereskedelmi bíróságok hatása a polgári igazságszolgáltatás fejlődésére

Polgári jogi tagozat 1.

helyszín: Főépület D201

  Pályamunka címe
9:00 Minek nevezzelek? – Az embrió jogi helyzete és a vele való rendelkezési lehetőségek az asszisztált reprodukciós eljárások esetében
9:30 Sérelemdíj: a modern magánjogi bírság
10:00 Ál(lat)jogok?
10:30 Személyiségi jogok de jure és de facto, különös tekintettel a gyermekek személyiségi jogaira
11:00 Kávészünet
11:15 Utólagos tájékoztatás: az orvosi vizsgálatok/beavatkozások utáni igazmondás magánjogi aspektusai
11:45 Az ellátás visszautasításának és a gyógyintézmény elhagyásának egyes polgári jogi dogmatikai kérdései
12:15 A béranyaság magánjogi kérdései az orosz-ukrán fegyveres konfliktus tükrében
12:45 A gyermek magántulajdona és keresménye, valamint eltartotti státusza a magánjog és a családjog korrelációjában
13:15 Ebédszünet
14:00 A gyermekkel való kapcsolattartás elméleti és gyakorlati vetületei, végrehajtásának sajátosságai
14:30 „Anyát akarom!” – Az „ellennevelés” jelensége a szülői felügyeleti joggal és a kapcsolattartással összefüggő családjogi ügyekben

Polgári jogi tagozat 2.

helyszín: Főépület D202

  Pályamunka címe
9:00 Pénzre váltott otthon? A lakáshasználati jog ellenértékének revíziója
9:30 Már hallottam valahol? – A zenei átdolgozások aktuális kérdése
10:00 Csontvázak a gardróbban – A divatipar szerzői jogi és formatervezésiminta-oltalmi dilemmái, különös tekintettel a független designerek helyzetére
10:30 A játékok hallgatnak – A game-streaming és a jogvédett zenék találkozása a szerzői jog tükrében
11:00 Kávészünet
11:15 A gyógyszer engedélyeztetés és szabadalmaztatás kihívásai, különös tekintettel a Covid-19 elleni védőoltás szabadalmaztatási mechanizmusára
11:45 Egyházi iskolaépületek visszaszolgáltatásának összehasonlító elemzése
12:15 Az okirati elv régen és ma, a digitalizáció útján a jövő felé
12:45 Digitális lábnyomunk sorsa halálunk után – a felhasználói fiókok örökölhetőségének kérdései
13:15 Ebédszünet
14:00 „Ki, kitől, mikor és mennyit?” – A kötelesrész végintézkedési és szerződési szabadságot korlátozó rendelkezéseinek gyakorlati szempontú elemzése
14:30 Öröklés a társasági jogban különös tekintettel a közjegyző szerepére
15:00 Az egyetemi hasznosító vállalkozások jogi útvesztői és perspektívái a tudáshasznosításban

Polgári jogi tagozat 3.

helyszín: Főépület D205

  Pályamunka címe
9:00 A távollévők között tett jognyilatkozatok aktuális kérdései
9:30 A tulajdonjog-fenntartás biztosítéki dilemmája, különös tekintettel a pénzügyi lízingszerződésre
10:00 Kávészünet
10:15 A tisztességtelen szerződési feltétel jogintézménye a kontinentális jogrendszerben és az Egyesült Államok jogrendszerében az összehasonlító szemléletmód tükrében
10:45 Quid pro quo: A személyes adat mint ellenszolgáltatás
11:15 A kriptopénz mint fizetőeszköz magánjogi megközelítésben
11:45 Mindenható hashtag? – az influenszer marketing jogi aspektusai
12:15 Ebédszünet
13:00 Hatékony eszközzel, vagy csak egy újabb eljárással gazdagodott fizetésképtelenségi jogunk? – A szerkezetátalakítási eljárás egyes kérdései
13:30 Egyéni vállalkozók és egyéni cégek jogi szabályozása
14:00 Sportszervezetek jogi szabályozása, a sportszerződések elmélete és gyakorlata

Polgári jogi tagozat 4.

helyszín: Főépület D203

  Pályamunka címe
9:00 Covid-19, mint vis maior a szerződésszegéssel okozott kár megtérítésére irányuló jogvitában
9:30 Színlelt szerződés a bíróság előtt
10:00 Az intelligens hangasszisztensek használata során felmerülő polgári jogi felelősségi kérdések
10:30 Intelligens gépjárművek által okozott károk a változó uniós termékfelelősségi szabályok tükrében
11:00 Kávészünet
11:15 Jogában áll érteni – A jogi szakfordítók és szaktolmácsok polgári jogi felelőssége
11:45 A betétesek kártalanítása a 2022-es Sberbank ügy vonatkozásában
12:15 Kompenzálható és kompenzálandó károk. A tiszta gazdasági kár és a polgári jogi kárfogalom
12:45 A termékfelelősség egyes kérdései
13:15 Ebédszünet

Római jogi tagozat

helyszín: Főépület D207

  Pályamunka címe
9:15 A Gracchusok közéleti szerepvállalásának hatása a római közjogra
9:45 A prétori jogfejlesztés
10:15 Kávészünet
10:30 A marasztalási elvek fejlődése a hagyaték kiadása iránti pereknél a római jogban
11:00 A haszonélvező birtokosi minőségének kérdése a római jogban
11:30 Ebédszünet
12:30 A földbérleti szerződések elmélete és gyakorlata a Római Birodalomban
13:00 A méhmagzat jogalanyiságának egyes kérdései hatályos magánjogunkban a római jogi előképek fényében
13:30 Pecuniam credere. Életképek az antik római hitelélet világából